Management Board is the company's collective executive body

OMK Management Board is comprised of eight top managers.
The Chairman of the Board is Anatoly Sedykh.
 
Anatoly Sedykh Vladimir Markin Natalya Eremina Eduard Stepantsov Svetlana Nikolashina Dmitry Chernyshev Yulia Shkhiyants Alexey Mitenkov